Cổng tri thức OpenEdu

TỌA ĐÀM IRED: “TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI”

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn 

Buổi tọa đàm với chủ đề: "TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI" được tổ chức bởi Viện Giáo dục IRED. Buổi tọa đàm là một trong những "sinh hoạt học thuật" có tính thường xuyên của Viện IRED được chia sẻ bởi học giả, Nhà nghiên cứu BÙI VĂN NAM SƠN vào năm 2013.

Với chủ đề: Triết học trong Khoa học xã hội đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích và giá trị:

- Triết học là một nền tảng cần thiết, đặc biệt là Khoa học xã hội luôn gắn liền mật thiết với đời sống con người. 

- Sự khác biệt trong mối tương quan giữa Khoa học xã hội với các ngành, lĩnh vực khác.

- Hiểu đúng về khoa học xã hội, tính ứng dụng và mối quan hệ mật thiết với đời sống xã hội và con người.

Buổi chia sẻ được ghi nhận thành 02 video, được tổng hợp và giới thiệu đến quý vị.


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jeZ8txON0bI và https://www.youtube.com/watch?v=QLmFBZDW_fo
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý